a67手机電影
您現在的位置: 首頁 > 動漫 > 海賊王/海盜王
海賊王/海盜王
  • 地區:日本
  • 導演:K ocirc;nosuke Uda
  • 主演:Mayumi Tanaka Kazuya Nakai Akemi Okamura Kappei Yamaguchi Hiroaki Hirata
  • 上映:未錄入
  • 更新:2013-11-10
8.0 8.0
(6人評價過此片)
下載列表
[001]
[002]
[003]
[004]
[005]
[006]
[007]
[008]
[009]
[010]
[011]
[012]
[013]
[014]
[015]
[016]
[017]
[018]
[019]
[020]
[021]
[022]
[023]
[024]
[025]
[026]
[027]
[028]
[029]
[030]
[031]
[032]
[033]
[034]
[035]
[036]
[037]
[038]
[039]
[040]
[041]
[042]
[043]
[044]
[045]
[046]
[047]
[048]
[049]
[050]
[051]
[052]
[053]
[054]
[055]
[056]
[057]
[058]
[059]
[060]
[061]
[062]
[063]
[064]
[065]
[066]
[067]
[068]
[069]
[070]
[071]
[072]
[073]
[074]
[075]
[076]
[077]
[078]
[079]
[080]
[081]
[082]
[083]
[084]
[085]
[086]
[087]
[088]
[089]
[090]
[091]
[092]
[093]
[094]
[095]
[096]
[097]
[098]
[099]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]
[151]
[152]
[153]
[154]
[155]
[156]
[157]
[158]
[159]
[160]
[161]
[162]
[163]
[164]
[165]
[166]
[167]
[168]
[169]
[170]
[171]
[172]
[173]
[174]
[175]
[176]
[177]
[178]
[179]
[180]
[181]
[182]
[183]
[184]
[185]
[186]
[187]
[188]
[189]
[190]
[191]
[192]
[193]
[194]
[195]
[196]
[197]
[198]
[199]
[200]
[201]
[202]
[203]
[204]
[205]
[206]
[207]
[208]
[209]
[210]
[211]
[212]
[213]
[214]
[215]
[216]
[217]
[218]
[219]
[220]
[221]
[222]
[223]
[224]
[225]
[226]
[227]
[228]
[229]
[230]
[231]
[232]
[233]
[234]
[235]
[236]
[237]
[238]
[239]
[240]
[241]
[242]
[243]
[244]
[245]
[246]
[247]
[248]
[249]
[250]
[251]
[252]
[253]
[254]
[255]
[256]
[257]
[258]
[259]
[260]
[261]
[262]
[263]
[264]
[265]
[266]
[267]
[268]
[269]
[270]
[271]
[272]
[273]
[274]
[275]
[276]
[277]
[278]
[279]
[280]
[281]
[282]
[283]
[284]
[285]
[286]
[287]
[288]
[289]
[290]
[291]
[292]
[293]
[294]
[295]
[296]
[297]
[298]
[299]
[300]
[301]
[302]
[303]
[304]
[305]
[306]
[307]
[308]
[309]
[310]
[311]
[312]
[313]
[314]
[315]
[316]
[317]
[318]
[319]
[320]
[321]
[322]
[323]
[324]
[325]
[326]
[327]
[328]
[329]
[330]
[331]
[332]
[333]
[334]
[335]
[336]
[337]
[338]
[339]
[340]
[341]
[342]
[343]
[344]
[345]
[346]
[347]
[348]
[349]
[350]
[351]
[352]
[353]
[354]
[355]
[356]
[357]
[358]
[359]
[360]
[361]
[362]
[363]
[364]
[365]
[366]
[367]
[368]
[369]
[370]
[371]
[372]
[373]
[374]
[375]
[376]
[377]
[378]
[379]
[380]
[381]
[382]
[383]
[384]
[385]
[386]
[387]
[388]
[389]
[390]
[391]
[392]
[393]
[394]
[395]
[396]
[397]
[398]
[399]
[400]
[401]
[402]
[403]
[404]
[405]
[406]
[407]
[408]
[409]
[410]
[411]
[412]
[413]
[414]
[415]
[416]
[417]
[418]
[419]
[420]
[421]
[422]
[423]
[424]
[425]
[426]
[427]
[428]
[429]
[430]
[431]
[432]
[433]
[434]
[435]
[436]
[437]
[438]
[439]
[440]
[441]
[442]
[443]
[444]
[445]
[446]
[447]
[448]
[449]
[450]
[451]
[452]
[453]
[454]
[455]
[456]
[457]
[458]
[459]
[460]
[461]
[462]
[463]
[464]
[465]
[466]
[467]
[468]
[469]
[470]
[471]
[472]
[473]
[474]
[475]
[476]
[477]
[478]
[479]
[480]
[481]
[482]
[483]
[484]
[485]
[486]
[487]
[488]
[489]
[490]
[491]
[492]
[493]
[494]
[495]
[496]
[497]
[498]
[499]
[500]
[501]
[502]
[503]
[504]
[505]
[506]
[507]
[508]
[509]
[510]
[511]
[512]
[513]
[514]
[515]
[516]
[517]
[518]
[519]
[520]
[521]
[522]
[523]
[524]
[525]
[526]
[527]
[528]
[529]
[530]
[531]
[532]
[533]
[534]
[535]
[536]
[537]
[538]
[539]
[540]
[541]
[542]
[543]
[544]
[545]
[546]
[547]
[548]
[549]
[550]
[551]
[552]
[553]
[554]
[555]
[556]
[557]
[558]
[559]
[560]
[561]
[562]
[563]
[564]
[565]
[566]
[567]
[568]
[569]
[570]
[571]
[572]
[573]
[574]
[575]
[576]
[577]
[578]
[579]
[580]
[581]
[582]
[583]
[584]
[585]
[586]
[587]
[588]
[589]
[590]
[591]
[592]
[593]
[594]
[595]
[596]
[597]
[598]
[599]
[600]
[601]
[602]
[603]
[604]
[605]
[606]
[607]
[608]
[609]
[610]
[611]
[612]
[613]
[614]
[615]
[616]
[617]
[618]
[619]
[620]
[260]
[261]
[262]
[263]
[264]
[265]
[266]
[267]
[268]
[269]
[270]
[271]
[272]
[273]
[274]
[275]
[276]
[277]
[278]
[279]
[280]
[281]
[282]
[283]
[284]
[285]
[286]
[287]
[288]
[289]
[290]
[291]
[292]
[293]
[294]
[295]
[296]
[297]
[298]
[299]
[300]
[301]
[302]
[303]
[304]
[305]
[306]
[307]
[308]
[309]
[310]
[311]
[312]
[313]
[314]
[315]
[316]
[317]
[318]
[319]
[320]
[321]
[322]
[323]
[324]
[325]
[326]
[327]
[328]
[329]
[330]
[331]
[332]
[333]
[334]
[335]
[336]
[337]
[338]
[339]
[340]
[341]
[342]
[343]
[344]
[345]
[346]
[347]
[348]
[349]
[350]
[351]
[352]
[353]
[354]
[355]
[356]
[357]
[358]
[359]
[360]
[361]
[362]
[363]
[364]
[365]
[366]
[367]
[368]
[369]
[370]
[371]
[372]
[373]
[374]
[375]
[376]
[377]
[378]
[379]
[380]
[381]
[382]
[383]
[384]
[385]
[386]
[387]
[388]
[389]
[390]
[391]
[392]
[393]
[394]
[395]
[396]
[397]
[398]
[399]
[400]
[401]
[402]
[403]
[404]
[405]
[406]
[407]
[408]
[409]
[410]
[411]
[412]
[413]
[414]
[415]
[416]
[417]
[418]
[419]
[420]
[421]
[422]
[423]
[424]
[425]
[426]
[427]
[428]
[429]
[430]
[431]
[432]
[433]
[434]
[435]
[436]
[437]
[438]
[439]
[440]
[441]
[442]
[443]
[444]
[445]
[446]
[447]
[448]
[449]
[450]
[451]
[452]
[453]
[454]
[455]
[456]
[457]
[458]
[459]
[460]
[461]
[462]
[463]
[464]
[465]
[466]
[467]
[468]
[469]
[470]
[471]
[472]
[473]
[474]
[475]
[476]
[477]
[478]
[479]
[480]
[481]
[482]
[483]
[484]
[485]
[486]
[487]
[488]
[489]
[490]
[491]
[492]
[493]
[494]
[495]
[496]
[497]
[498]
[499]
[500]
[501]
[502]
[503]
[504]
[505]
[506]
[507]
[508]
[509]
[510]
[511]
[512]
[513]
[514]
[515]
[516]
[517]
[518]
[519]
[520]
[521]
[522]
[523]
[524]
[525]
[526]
[527]
[528]
[529]
[530]
[531]
[532]
[533]
[534]
[535]
[536]
[537]
[538]
[539]
[540]
[541]
[542]
[543]
[544]
[545]
[546]
[547]
[548]
[549]
[550]
[551]
[552]
[553]
[554]
[555]
[556]
[557]
[558]
[559]
[560]
[561]
[562]
[563]
[564]
[565]
[566]
[567]
[568]
[569]
[570]
[571]
[572]
[573]
[574]
[575]
[576]
[577]
[578]
[579]
[580]
[581]
[582]
[583]
[584]
[585]
[586]
[587]
[588]
[589]
[590]
[591]
[592]
[593]
[594]
[595]
[596]
[597]
[598]
[599]
[600]
[601]
[601]
[602]
[603]
[604]
[605]

【海賊王/海盜王的剧情简介】

  传奇海盗哥尔罗杰在临死前曾留下关于其毕生的财富“One Piece”的消息,由此引得群雄并起,众海盗们为了这笔传说中的巨额财富展开争夺,各种势力、政权不断交替,整个世界进入了动荡混乱的“大海贼时代”。   生长在东海某小村庄的路飞受到海贼香克斯的精神指引,决定成为一名出色的海盗。为了达成这个目标,并找到万众瞩目的One Piece,路飞踏上艰苦的旅程。一路上他遇到了无数磨难,也结识了索隆、娜美、乌索普、香吉、罗宾等一众性格各异的好友。他们携手一同展开充满传奇色彩的大冒险……   本片根据日本漫画家尾田荣一郎超人气漫画原作《One Piece》改编。